استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پستی

بهبود خدمات پستی با هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و داده

  استفاده از ماشین لرنینگ، داده ها و هوش مصنوعی در خدمات پستی  نوآوری های اخیر در دنیا، به ما نشان دادند که استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پستی و همچنین بهرمندی از داده ها می توانند مکانیسمی دگرگون کننده باشند. در واقع داده ها می توانند در استراتژی، عرضه و تدارکات شرکت های …

بهبود خدمات پستی با هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و داده ادامه »